رابرت مالتوس کیست؟

پیوند

نمیدانم این اسم را شنیده اید یا نه؟ او برای مشکلات جهان راه حل ارائه میداد. بدترین نوع راه حلهای مشکلات جهان به او تعلق دارد . دوست دارید مشترکا» پیگیری کنیم که او واقعا» چه کسی بود لطفا» از همین لحظه شروع کنیم

Advertisements

سبکباران ساحلها

پیوند

در حیرتم که چگونه پسر عموها به جان هم افتاده اند. اس اساس سیئات نادانی است و جهالت