رابرت مالتوس کیست؟

پیوند

نمیدانم این اسم را شنیده اید یا نه؟ او برای مشکلات جهان راه حل ارائه میداد. بدترین نوع راه حلهای مشکلات جهان به او تعلق دارد . دوست دارید مشترکا» پیگیری کنیم که او واقعا» چه کسی بود لطفا» از همین لحظه شروع کنیم

Advertisements